Huurvoorwaarden 2022

Geldig van 1 januari 2022 tot 7 januari 2023
1. De bevestiging
Het huurbewijs is een bemiddelingsafspraak met betrekking tot de gereserveerde vakantiewoning. De vakantiewoning is geen eigendom van Sol og Strand Feriehusudlejning A/S (hierna te noemen: Sol og Strand), maar van een derde partij. De bemiddeling vindt plaats via de huurder en Sol og Strand, maar voor rekening van de eigenaar. De afspraak is bindend. De huurafspraak bestaat uit de genoemde vakantiewoning met alles er op en eraan - zoals beschreven in de huisbeschrijving. De vakantiewoning mag niet bewoond worden door meerdere personen als het in de huisbeschrijving aangegeven maximum. Bij het aangaan van de huurafspraak, verklaar ik 18 jaar te zijn en zodoende meerderjarig en aansprakelijk.

Indien de huurder naar aanleiding van het sluiten van de huurovereenkomst een overeenkomst sluit tot het kopen van andere diensten, bijv. toegangskaartjes tot pretparken en culturele evenementen of veerboottickets, is in dat geval sprake van zelfstandige overeenkomsten met de betreffende aanbieder van deze diensten, en gebreken aan of vertragingen in deze diensten geven onder geen enkele voorwaarde de huurder het recht rechtsmiddelen toe te passen met betrekking tot de huurovereenkomst met Sol og Strand.

2. Schoonmaak en schadeDe huurder is contractueel verplicht het huurobject schoon te houden en het bij afloop van de huurperiode netjes en schoon achter te laten. Een eventueel noodzakelijke schoonmaak wordt op kosten van de huurder uitgevoerd. Een eindschoonmaak van de vakantiewoning kan tegen betaling bij Sol og Strand worden besteld. Met het oog op de aansprakelijkheid tegenover de eigenaar van de gehuurde vakantiewoning is het de huurder niet toegestaan de vermelde schoonmaakplichten over te laten aan derden.

De huurder is aansprakelijk voor alle zaken die bij de vakantiewoning horen en is tevens verplicht alle schade te vergoeden die door de huurder zelf tijdens het verblijf aan de vakantiewoning of inventaris wordt veroorzaakt. Verwezen wordt echter naar de voorwaarden van de tijdens de huurperiode geldende inboedelverzekering, zie punt 10.1.3.

Eventuele tijdens de huurperiode ontstane schade aan de vakantiewoning of de inventaris dient door de huurder onmiddellijk aan Sol og Strand te worden gemeld. De huurder dient zich te wenden tot het plaatselijke kantoor van Sol og Strand, waarvan het adres, e-mailadres en telefoonnummer vermeld staan op het huurbewijs. Eventuele schade of gebreken die na vertrek van de huurder worden geconstateerd, worden op kosten van de betreffende huurder hersteld, tenzij deze gedekt zijn door de verzekering, zie punt 10.1.3.

3. Verzekering van huurderIn verband met deze overeenkomst heeft Sol og Strand generlei verzekering afgesloten voor eventuele tijdens de huurperiode aan de huurder of diens medehuurders berokkende letselschade. De verzekering via Sol og Strand dekt ook geen schade die tijdens de huurperiode is ontstaan aan eigendommen van de huurder en/of de begeleider

4. Force majeureIn geval van overmacht, stakingen, epidemische ziektegevallen en bij olie-/benzinerantsoeneringen en dergelijke is Sol og Strand gerechtigd om de huur met onmiddellijke ingang op te zeggen.

5. Rechten Sol og StrandSol og Strand behoudt zich het recht voor om in de volgende gevallen het betaalde huurbedrag terug te betalen, of een vervangende huuraccomodatie te vinden:

 • Contractbreuk van de eigenaar van de gehuurde vakantiewoning, ten opzichte van Sol og Strand
 • Boekingsfout
 • Drukfout


6. BetalingsvoorwaardenDe huurovereenkomst is bekrachtigd en bindend na betaling van de eerste huurtermijn. De uiterste datum voor een tijdige betaling van de eerste en evt. tweede huurtermijn staat altijd vermeld op het huurbewijs. De sleutel van de gehuurde vakantiewoning wordt pas overhandigd als Sol og Strand een bewijs van volledige betaling van de overeengekomen huur heeft ontvangen.

Na afloop van de huurperiode worden de kosten van het elektriciteits-, telefoon-, olie- en waterverbruik en evt. door de huurder veroorzaakte schade afgetrokken van de huurwaarborg die aan het begin van de huurperiode is betaald. De huurder ontvangt het resterende bedrag van de borgsom binnen 2 weken na afloop van de huurperiode. In geval van door de huurder veroorzaakte schade of andere geschillen kan deze periode de 2 weken overschrijden. Indien de borgsom niet toereikend is voor de geconstateerde verbruikskosten en een evt. schadevergoeding, ontvangt de huurder na afloop van de huurperiode een rekening voor het resterende bedrag.

7. PrijsberekeningDe prijzen zijn vastgesteld door Sol og Strand met voorbehoud van eventuele heffingen die op de provisie vand het bedrijf worden gelegt, echter met dien verstande dat er geen tussentijdse prijswijzigingen kunnen worden doorgevoerd binnen een termijn van 4 maanden na afsluiting van de overeenkomst. Sol og Strand verhuurt de op het internet beschreven vakantiewoningen, waarover alle informatie naar beste weten is verstrekt.

8. ReclamatiesEventuele klachten over gebreken aan de vakantiewoning dienen onmiddellijk te worden gemeld aan het plaatselijke kantoor, waarvan de contactgegevens op het huurbewijs vermeld staan. Eventuele klachten tijdens het verblijf kunnen alleen telefonisch of persoonlijk worden gemeld. De huurder is verplicht Sol og Strand een redelijke termijn te gunnen voor het herstellen van evt. gebreken en dient er mede voor te zorgen dat de schade niet verergert en evt. kosten voor Sol og Strand tot een minimum beperkt blijven. Indien een klacht niet op bevredigende wijze is verholpen, dient Sol og Strand hier ONMIDDELLIJK van op de hoogte te worden gesteld.

Beroepsprocedure
Indien het niet mogelijk is gezamenlijk tot een oplossing te komen, kan een klacht worden ingediend bij:

Ankenævnet for Feriehusudlejning
Amagertorv 9, 2
DK-1160 København K
Tel. +45 20 36 22 44
E-mail: info@ankenaevnferiehus.dk.

Ankenævnet for Feriehusudlejning (de Deense raad van beroep voor vakantiehuisverhuur) is een erkende particuliere beroepsinstantie die is opgericht door Forbrugerrådet (de Deense consumentenraad) en Feriehusudlejernes Brancheforening (de Deense branchevereniging van vakantiehuisverhuurders).

Voor het indienen van een klacht kunt u zich ook wenden tot het online klachtenportaal van de Europese Commissie http://ec.europa.eu/odr.

9. Opzegging huurovereenkomstDeze overeenkomst kan vóór aanvang van de huurperiode door de huurder worden opgezegd. Uit bewijstechnisch oogpunt adviseren wij de opzegging per aangetekende brief naar Sol og Strand te sturen. Een opzegging die per e-mail wordt verstuurd, geldt pas als ontvangen wanneer Sol og Strand de ontvangst daarvan aan de huurder heeft bevestigd. De opzegging is pas geldig vanaf de dag dat Sol og Strand deze heeft ontvangen. Sol og Strand heeft in geval van opzegging het recht een redelijke schadelloosstelling te vorderen, waarbij de onderstaande bedragen zonder verdere bewijsvoering zullen worden gevorderd:

 • Tot 70 dagen voor aankomst: 20% van het totale huurbedrag, minimaal EUR 70.
 • 69 tot 35 dagen voor aankomst: 33% van het totale huurbedrag, minimaal EUR 70.
 • 34 tot 14 dagen voor aankomst: 75% van het totale huurbedrag, minimaal EUR 70.
 • Vanaf 13 dagen voor aankomst: 90% van het totale huurbedrag, minimaal EUR 70.


Overdracht huurovereenkomst
Het is de huurder toegestaan - tegen administratiekosten van EUR 70 - de huurovereenkomst over te dragen aan een andere huurder. In voorkomend geval dienen beide betrokken partijen Sol og Strand hier schriftelijk van op de hoogte te stellen.

10. ReisverzekeringDe volgende reisverzekering maakt verplicht deel uit van de huurovereenkomst:

10.1. Annulering, afbreking, inboedelaansprakelijkheid en doktersdienstDe premie is bij de huurprijs inbegrepen.
De verzekering omvat de personen die vermeld staan in de huurovereenkomst met Sol og Strand en eventuele reisbegeleiders. Deze personen worden hierna de “Verzekerden” genoemd.

De verzekering loopt vanaf de betaling van de eerste termijn van het overeengekomen huurbedrag aan Sol og Strand tot aan het begin van de verhuurperiode (het begintijdstip zoals aangegeven in het huurbewijs). De dekking voor annulering, inboedelaansprakelijkheid en medische hulp loopt echter door tot aan het einde van de huurperiode (het einde zoals gedefinieerd in het huurbewijs).
De verzekering is gesloten bij:

Gouda Rejseforsikring
A. C. Meyers Vænge 9
DK-2450 København SV
Tel. +45 88 20 88 20
Fax +45 88 20 88 21
E-mail: gouda@gouda.dk
www.gouda.dk

Onderdeel van de Gjensidige-gruppen
Verzekeraar: Deens filiaal van Gjensidige Forsikring ASA, Noorwegen, ORG-nr. 995 568 217.
De werkzaamheden van Gouda Rejseforsikring in Denemarken zijn met ingang van 1 november 2013 overgenomen door Gjensidige Forsikring ASA, Noorwegen, en worden voortgezet als onderdeel van het Deense filiaal van Gjensidige. Gouda Rejseforsikring wordt sinds 1994 beheerd door Nordisk Forsikrings Service. Nordisk Forsikrings Service A/S is een volle dochtermaatschappij van Gjensidige Forsikring ASA, Noorwegen. LET OP: schade of letsel dient onmiddellijk te worden gemeld aan Sol og Strand. Na registratie van de schademelding stuurt Sol og Strand de melding naar Gouda, die de schadebehandeling voor zijn rekening neemt en een evt. vergoeding uitbetaalt.
Het verzekeringstarief wordt gecorrigeerd conform de Deense wet inzake schadeverzekeringstarieven.

10.1.1. Annulering10.1.1.1. Welke schadegevallen worden door de verzekering gedekt?
De verzekering dekt de gevallen waarin het geplande verblijf in de gehuurde vakantiewoning onmogelijk wordt gemaakt doordat de Verzekerde of een risicopersoon (risicopersoon = naast familielid van de Verzekerde en/of persoon die de zorg heeft over niet-meereizende minderjarigen of zorgbehoevende familieleden) gedurende de verzekeringsperiode wordt getroffen door een van de onderstaande gebeurtenissen:

 • Sterfgeval
 • Ernstige, acute ziekte
 • Ernstig letsel
 • Acute verslechtering van een bestaande ziekte
 • Vaccinatie-intolerantie
 • Zwangerschap die tijdens de verzekeringsperiode is ontstaan
 • Aanzienlijke schade aan onroerend goed als gevolg van brand, natuurverschijnselen of vernieling
 • Onverwacht ontslag uit een voltijdbaan
 • Het begin van een nieuwe baan, op voorwaarde dat de persoon bij het boeken van het verblijf werkeloos was en het arbeidsbureau het geboekte verblijf heeft goedgekeurd.


10.1.1.2. Wat wordt door de verzekering gedekt?
1. Indien de vakantiewoning niet wordt betrokken, dekt de verzekering de kosten die de Verzekerde volgens de huurovereenkomst aan Sol og Strand moet betalen.
2. Bij een verlate aankomst bij de vakantiewoning als gevolg van oorzaken genoemd onder punt 10.1.1.1. dekt de verzekering de niet- gebruikte vakantiedagen op basis van de voor de betreffende reis geldende dagprijs. Een vakantiedag wordt pas als niet-gebruikt beschouwd bij aankomst na 12.00 uur op de daaropvolgende dag.
3. Bij een verlate aankomst door een vertraging in het openbaar vervoer van meer dan 2 uur, dekt de verzekering de aantoonbaar gemaakte extra kosten tot aan het begin van de huurperiode - tot maximaal de kosten van annulering van het gehele verblijf.

10.1.1.3. Omstandigheden van het schadegeval
Gouda kan alleen aansprakelijk worden gesteld indien de Verzekerde
1. onmiddellijk na het intreden van de verzekerde gebeurtenis het verblijf bij Sol og Strand annuleert en het huurbewijs opstuurt,
2. een doktersverklaring met diagnose van de behandelend arts (te betalen door de Verzekerde) opstuurt naar Sol og Strand, en indien de Verzekerde de arts van Gouda op verzoek toegang geeft tot alle relevante patiëntendossiers, inclusief gegevens over eerdere ziektes. Bij afbreking dient de Verzekerde vóór vertrek op de plaats van verblijf een arts in te schakelen. Bij een sterfgeval moet een overlijdensakte worden toegevoegd,
3. bij ontslag uit een voltijdbaan een ontslagbrief opstuurt,
4. als bewijs van de nieuwe arbeidsomstandigheden een bevestiging van het arbeidsbureau met goedkeuring van het geboekte verblijf en het nieuwe aanstellingscontract opstuurt.

10.1.1.4. Uitzondering
De verzekering dekt geen vooruitbetaalde hotel- en vervoerskosten in verband met een verlate aankomst.

10.1.2. AfbrekingBij afbreking van een vakantieverblijf als gevolg van oorzaken genoemd onder punt 10.1.1.1. dekt de verzekering de niet-gebruikte vakantiedagen op basis van de voor het betreffende verblijf geldende dagprijs. Bij afbreking na 12.00 uur wordt de vergoeding vanaf de daaropvolgende dag uitbetaald. De verzekering dekt tevens niet-gebruikt vervoer.

10.1.3. Inboedelaansprakelijkheid10.1.3.1 Het verzekerde bedrag
De verzekering dekt tot een bedrag van DKK 75.000 aan schade die in de verzekeringsperiode aan de inboedel is ontstaan. Schade aan ruiten, waterreservoirs en keukenbladen wordt echter gedekt tot DKK 8.000.

10.1.3.2. Omvang van de dekking
De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de Verzekerde volgens de algemene buitencontractuele aansprakelijkheidsregels voor schade die in de verzekeringsperiode aan de inboedel van de gehuurde vakantiewoning wordt veroorzaakt, waaronder schade aan ruiten, waterreservoirs en keukenbladen.

10.1.3.3. Uitzonderingen
De verzekering dekt geen
1. algemene slijtage, krassen, vuil of geleidelijke verslechtering,
2. diefstal begaan door de Verzekerde of zijn/haar gasten,
3. opzettelijk door de Verzekerde veroorzaakte schade,
4. schade veroorzaakt door de Verzekerde in een staat van dronkenschap of onder invloed van narcotica of andere verdovende middelen, waarbij de invloed een belangrijke medeoorzaak is van de schade,
5. schade veroorzaakt door huisdieren. Deze uitzondering geldt echter niet voor de hond van de Verzekerde,
6. schade aan fietsen en vaartuigen, waaronder windsurfplanken, surfboards, kano's en kajakken en onderdelen daarvan,
7. cosmetische schade aan waterreservoirs, waaronder spa's en bubbelbaden,
8. schade aan zwembaden en het water daarin.

10.1.3.4. Eigen risico
Per schadegeval geldt een eigen risico van EUR 70.

10.1.3.5. Berekening van de vergoeding
1. Voorwerpen die aantoonbaar minder oud zijn dan 2 jaar en die voor het overige onbeschadigd waren voordat de schade werd veroorzaakt, worden vergoed met de vervangingskosten van vergelijkbare nieuwe voorwerpen.
2. Bij voorwerpen van meer dan 2 jaar oud wordt de vergoeding gebaseerd op de vervangingskosten van vergelijkbare nieuwe voorwerpen met aftrek van 10% per begonnen jaar gerekend vanaf het tijdstip van aankoop van het voorwerp. De minimale vergoeding voor deze voorwerpen bedraagt 20% van de nieuwwaarde.
3. Gouda kan ervoor kiezen beschadigde voorwerpen te laten repareren of een bedrag uit te betalen dat overeenkomt met de waardevermindering.
4. Gouda heeft het recht, maar niet de plicht, om in natura te vergoeden.

10.1.3.6. Erkenning schadeclaim
Gouda is uitsluitend verplicht te betalen voor kosten die met goedkeuring van Gouda zijn gemaakt. Een erkenning of betaling door de Verzekerde van een schadeclaim leidt niet tot een verplichting voor Gouda. Door een schadeclaim te erkennen, loopt de Verzekerde het risico deze zelf te moeten betalen.

10.1.3.7. Omstandigheden van het schadegeval
Elk schadegeval dient door de Verzekerde onmiddellijk aan Sol og Strand te worden gemeld en vergezeld te gaan van de benodigde documentatie. Bij schade aan de inboedel dient de Verzekerde de betreffende schade te erkennen.

10.1.3.8. Dubbele verzekering
De verzekering dekt geen kosten die door een andere verzekering worden gedekt.

10.1.3.9. Regres
Indien een schade onder een bedrijfsverzekering valt, vervalt de aansprakelijkheid van de schadeveroorzaker volgens de Deense aansprakelijkheidswet en daarmee ook de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering, tenzij de schade opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt.

10.1.4. DoktersdienstTijdens de huurperiode heeft de Verzekerde in geval van lichte of ernstige ziekte toegang tot de 24-uurs doktersdienst van Gouda. De Verzekerde kan door middel van contact met de Gouda Alarmcentrale advies en begeleiding krijgen met betrekking tot een geneeskundige behandeling of geneesmiddelen.

Gouda Alarm
Tel. +45 33 15 60 60
Fax +45 33 15 60 61
E-mail: alarm@gouda.dk

10.1.5. Algemene voorwaarden10.1.5.1. Klachten
Indien een Verzekerde - na een bepaalde zaak te hebben voorgelegd aan Gouda - het niet eens is met de behandeling van de zaak door Gouda of het resultaat daarvan, kan een klacht worden ingediend bij de klachtenafdeling van Gouda:

Gouda Rejseforsikring
Att.: Den klageansvarlige enhed
A. C. Meyers Vænge 9
DK-2450 København SV
E-mail: klage@gouda.dk

Tegen beslissingen als gevolg van de klachtenbehandeling door Gouda kan beroep worden aangetekend bij:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaardsgade 2
DK-1572 København V
Tel. +45 33 15 89 00
(op werkdagen tussen 10.00 en 13.00 uur)

Voor het indienen van een klacht wordt een speciaal klachtenformulier gebruikt, dat aangevraagd kan worden bij Ankenævnet for Forsikring (de Deense raad van beroep voor verzekeringen). Daarnaast kunt u online een klacht indienen. Voor het overige wordt verwezen naar www.ankeforsikring.dk.

10.1.5.2. Forumkeuze
De Verzekerde kan een proces tegen Gouda aanspannen bij een rechtbank in zijn eigen regio of bij het kantongerecht of het gerechtshof voor Oost-Denemarken in Kopenhagen, Denemarken.

10.1.5.3. Definities
Acute ziekte of lichamelijk letselOnder een acute verzekerde ziekte of lichamelijk letsel wordt verstaan een pas ontstane ziekte of lichamelijk letsel, een gegrond vermoeden van een pas ontstane ziekte of een onverwachte verergering van een bestaande of een chronische ziekte.
InboedelVerplaatsbare voorwerpen die normaal gesproken bij het vakantiehuis horen, zoals een muziekinstallatie, televisie, video-/dvd-speler, schilderijen, niet bevestigde lampen, vaste telefoons, tuingereedschap, keukengerei en losse kleden.
Dekking ruiten en waterreservoirsSchade aan de ruiten van het gebouw, glaskeramische kookplaten, toiletpotten, stortbakken, wastafels, spa's, bubbelbaden en gewone badkuipen.
Naaste familieledenOnder naaste familieleden worden verstaan echtgenoten, ongehuwd samenwonenden, kinderen, stiefkinderen, pleegkinderen, kleinkinderen, ouders, stiefouders, pleegouders, grootouders, broers, zussen, stiefbroers en -zussen en pleegbroers en -zussen.
ReisbegeleiderEen persoon die samen met de Verzekerde aan de reis zal deelnemen.
DagprijsHet huurbedrag gedeeld door de duur van het verblijf (de vertrek- en thuiskomstdag worden als één dag beschouwd).

11. Toepasselijk recht en forumkeuzeDe huurovereenkomst valt onder het Deense recht, en geschillen naar aanleiding van het contract dienen tevens conform het Deense recht te worden beslecht. Forumkeuze: het rechtsgebied waar het huurobject is gelegen.

12. HerroepingsrechtEr is geen sprake van herroepingsrecht volgens § 17 van de Deense wet op de consumentenovereenkomst aangezien er sprake is van het boeken van overnachtingen in een vakantiehuis. Daarentegen is het altijd mogelijk de overeenkomst op te zeggen, zie punt 9.

13. Overige
Voor het overige wordt verwezen naar de Praktische informatie op de website van Sol og Strand.