Huurvoorwaarden

Geldig van januari 2023


1. Huurbewijs/huurovereenkomst
Het huurbewijs een is een bemiddelingsovereenkomst die de huur regelt van de gereserveerde vakantiewoning. De gehuurde woning is geen eigendom van Sol og Strand Feriehusudlejning A/S (hierna Sol og Strand), maar van een derde partij (particuliere eigenaar van de vakantiewoning). De overeenkomst wordt rechtstreeks aangegaan tussen huurder en Sol og Strand, maar namens de eigenaar. De overeenkomst is bindend. De huurovereenkomst omvat de genoemde vakantiewoning met alle toebehoren zoals genoemd in de beschrij-ving. De vakantiewoning mag niet zonder uitdrukkelijke toestemming worden bewoond door meer mensen dan het in de beschrijving aangegeven aantal. Bij het aangaan van de huurovereenkomst verklaart de huurder 18 jaar of ouder en meerderjarig te zijn. Als iedereen tussen de 15 en 25 jaar oud is, beschouwen we jullie als een jongerengroep, waarvoor de eigenaar in sommige gevallen toestem-ming moet geven voordat de overeenkomst bindend is. Degene wiens naam op het huurbewijs staat moet tijdens de huurperiode aanwezig zijn en is tevens aansprakelijk voor eventuele schade of misbruik van de vakantiewoning.

De eigenaar of Sol og Strand kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor geluidsoverlast van bouw, buren, verkeer en dergelijke. Bij huizen met zwembad, spa of bij herstel na reclamaties verklaart de huurder bekend te zijn met het feit dat servicepersoneel het huis kan betreden met of zonder voorafgaande kennisgeving aan de huurder.

Indien de huurder in verband met de huurovereenkomst zich verplicht tot andere aankopen, bijv. toegangskaarten voor pretparken en culturele evenementen of tickets voor veerboten, is daarbij sprake van zelfstandige overeenkomsten met de betreffende aanbieder van deze zaken, en gebreken of vertragingen betreffende deze zaken geeft de huurder onder geen beding het recht om rechtsmiddelen bij tekortkoming uit te oefenen met betrekking tot de huurovereenkomst met Sol og Strand.

De overeenkomst valt niet onder de regels voor pakketreizen of samengestelde prestaties.

Vertegenwoordigers en internetportals e.d. hebben geen toestem-ming om met huurders bemiddelingsovereenkomsten aan te gaan die afwijken van deze huurvoorwaarden.

2. Schoonmaak en schade
De huurder is contractueel verplicht om bij beëindiging van de huur de woning achter te laten in opgeruimde en schoongemaakte toestand. Eventueel noodzakelijke schoonmaak zal worden uitgevoerd op rekening van de huurder. De eindschoonmaak van de vakantiewoning kan tegen betaling worden besteld bij Sol og Strand. Het is de huurder – omwille van de aansprakelijkheid naar de eigenaar van de gehuurde vakantiewoning – niet toegestaan om de genoemde schoonmaakverplichting over te dragen aan een derde partij.

De huurder is aansprakelijk voor alles wat bij de vakantiewoning hoort, en is eveneens verplicht alle toegebrachte schade te vergoeden die tijdens het verblijf eventueel ontstaat aan de vakantiewoning en inventaris. Er wordt echter ook verwezen naar de bepalingen met betrekking tot de inboedel- en aansprakelijk-heidsverzekering die tegelijk met de huurovereenkomst wordt afgesloten, vgl. artikel 9. Mocht er tijdens de huur schade aan de vakantiewoning of inventaris ontstaan, is de huurder verplicht om Sol og Strand hier direct van op de hoogte te stellen. De huurder richt zich tot het dichtstbijzijnde lokale kantoor van Sol og Strand, waarvan adres, e-mailadres en telefoonnummer op het huurbewijs vermeld staan. Indien na vertrek van de huurder schade/gebreken geconstateerd worden, zullen deze worden hersteld op rekening van de betreffende huurder, tenzij deze door de verzekering worden gedekt, vgl. artikel 9.


3. Verzekering van huurder
In verband met deze overeenkomst wordt van de kant van Sol og Strand geen vorm van verzekering getekend voor dekking van eventueel persoonlijk letsel of eventuele schade aan eigendommen van de huurder en diens reisgenoten tijdens de huurperiode.

4. Force majeure en/of andere onvoorziene omstandigheden
Sol og Strand kan vanwege force majeure en/of andere onvoor-ziene omstandigheden, zoals bijv. stakingen, epidemieën, pande-mieën, quarantaine, grenssluitingen, oorlog, weersomstandigheden en olie-/benzinetekorten, en dergelijke, de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. De huurder heeft geen recht op vergoeding. Sol og Strand kan kosten vragen in verband met beëindiging van de huurovereenkomst, te betalen door de huurder.

5. Rechten Sol og Strand
Sol og Strand behoudt zich in de volgende gevallen het recht voor om ofwel het betaalde huurbedrag terug te betalen, ofwel een vervangend huurobject te vinden:

  • Contractbreuk door de eigenaar van de gehuurde vakantiewo-ning met betrekking tot Sol og Strand
  • Administratiefouten
  • Drukfouten

6. Prijzen en betalingsvoorwaarden
Door Sol og Strand zijn de prijzen vastgesteld onder voorbehoud van heffingen die kunnen worden toegevoegd aan de provisie van het bureau, waarbij prijsaanpassingen echter niet kunnen worden gedaan met een termijn van 4 maanden na ingang van de over-eenkomst. Sol og Strand verhuurt de op de website van het bedrijf beschreven vakantiewoningen, waarvan alle informatie gegeven is naar beste weten en vermogen.

De huurovereenkomst is bevestigd en bindend bij de 1e aanbeta-ling. De vervaldata voor tijdige betaling van 1e termijn en evt. 2e termijn blijken altijd uit het huurbewijs. De sleutel van de gehuurde vakantiewoning wordt pas overhandigd wanneer aan Sol og Strand volledige betaling van de overeengekomen huur kan worden aangetoond.

In verband met opeising van waarborgsommen bij het aangaan van de huur, worden deze bedragen na beëindiging van de huurperiode verrekend met stroom-, olie-, waterverbruik en dergelijke, alsmede evt. door de huurder veroorzaakte schade. De huurder ontvangt het restbedrag van de waarborg uiterlijk 2 weken na beëindi-ging van de huur. In het geval van schade die door de huurder veroorzaakt is of andere geschillen,kan deze periode de 2 weken overschrijden. Indien de waarborgsom het vastgestelde verbruik en eventuele schadecompensatie niet dekt, ontvangt de huurder een rekening voor het restbedrag na beëindiging van de huurperiode.

7. Reclamaties en schade
Reclamaties over gebreken en schade aan/in de vakantiewoning moeten direct worden gemeld bij het dichtstbijzijnde lokale kantoor, waarvan de contactgegevens op het huurbewijs staan. Contact tijdens het verblijf geschiedt uitsluitend telefonisch of in persoon. De huurder is verplicht om Sol og Strand een redelijke termijn te geven voor het herstellen van evt. gebreken en om mee te werken om verergering van schade te vermijden en om evt. verlies voor Sol og Strand te beperken. Als het herstel niet naar tevredenheid is, moet dit ONMIDDELLIJK aan Sol og Strand worden gemeld.

Bij schadegevallen moet de schade direct worden gemeld, en de huurder moet de schade erkennen.

Wanneer huisdieren niet zijn toegestaan, kan niet worden gega-randeerd dat er geen huisdieren in het huis zijn geweest, waardoor noch de eigenaar noch Sol og Strand aansprakelijk kunnen worden gesteld voor allergische of astmatische reacties.

Klachtenafhandeling: Indien het niet lukt om een gemeenschappe-lijke oplossing te vinden, kunt u een klacht indienen bij:

Ankenævnet for Feriehusudlejning
Amagertorv 9, 2
DK-1160 København K
Tel. +45 20 36 22 44
E-mail: info@ankenaevnferiehus.dk.

De Ankenævnet for Feriehusudlejning is een particuliere, goedge-keurde beroepsinstantie, opgericht door de consumentenorganisatie Forbrugerrådet en Feriehusudlejernes Brancheforening, de Deense brancheorganisatie voor verhuurders van vakantiewoningen.

Eventueel kan ook de online klachtenportal van de Europese Commissie http://ec.europa.eu/odr worden gebruikt voor het indienen van klachten.

8. Opzegging van de huurovereenkomst
De huurder kan voorafgaand aan de huurperiode deze overeen-komst schriftelijk opzeggen. Indien de opzegging per e-mail wordt verzonden, wordt deze pas als ontvangen beschouwd wanneer Sol og Strand ontvangst ervan aan de huurder heeft bevestigd. De opzegging is pas geldig vanaf de dag waarop Sol og Strand deze in handen heeft. In dat geval is Sol og Strand gerechtigd om een redelijke vergoeding te eisen, waarbij de volgende eisen zonder verder bewijs worden gesteld:

  • Tot 56 dagen voor aankomst: 33% van het totale huurbedrag met een minimum van EUR 80.
  • 55 tot 14 dagen voor aankomst: 75% van het totale huurbedrag met een minimum van EUR 80.
  • Vanaf 13 dagen voor aankomstop de aankomstdag: 100% van het totale huurbedrag.


Overdracht van de huurovereenkomst
Het is de huurder toegestaan om – tegen betaling van adminis-tratiekosten à EUR 70 – de huurovereenkomst over te dragen aan een andere huurder. Dit dient in alle gevallen schriftelijk aan Sol og Strand te worden gemeld door beide betrokken partijen.

9. Aanvullende verzekering
Als een verplicht onderdeel van de huurovereenkomst wordt de volgende aanvullende verzekering in het kader van ons zekerheids-pakket afgesloten bij TrygForsikring met dekking van annulering, afbreking, inboedel en aansprakelijkheid, incl. medische hulp. Een beschrijving van de regeling en voorwaarden is te vinden op onze website op sologstrand.nl/over-ons/zekerheidspakket.

10. Toepasselijk recht en bevoegd gerecht
De huurovereenkomst valt onder het Deense recht en geschillen die voortvloeien uit het contract dienen eveneens volgens het Deense recht afgehandeld te worden. Bevoegd gerecht: het arrondissement waarin het gehuurde huis zich bevindt.

11. Herroepingsrecht
Er is geen sprake van herroepingsrecht conform het consumen-tenrecht, aangezien er sprake is van bestelling van onderdak in een vakantiewoning. Het is daarentegen altijd mogelijk om de overeenkomst op te zeggen, zie artikel 8.

12. Privacybeleid
Wij verwijzen naar ons huidige privacybeleid op de website van Sol og Strand.

13. Overige bepalingen
Voor al het overige verwijzen we naar Praktische info op de website van Sol og Strand.