Privacybeleid

1. ALGEMENE INFORMATIE

1.1 Dit document (“Privacybeleid”) betreft de verzameling en verwerking door Sol og Strand Feriehusudlejning A/S (“Sol og Strand”, “ons”, “onze”, “wij”) van persoonsgegevens van bezoekers aan onze website alsook van personen die een vakantiehuis huren of verhuren via Sol og Strand.

1.2 Sol og Strand is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens. Ieder verzoek met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens moet dan ook aan ons worden gericht via de volgende contactgegevens:

Sol og Strand Feriehusudlejning A/S
Ilsigvej 21
Hune
9492 Blokhus
Tel.nr.: 99444444
E-mail: data@sologstrand.dk

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1 Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van bezoekers aan onze website:
(a) Browsertype
(b) IP-adres
(c) Netwerklocatie
(d) Informatie over het apparaat
(e) Zoektermen

Wij verwerken daarenboven ook de volgende persoonsgegevens als u zich voor onze nieuwsbrief aanmeldt:
(f) E-mail
(g) Naam


2.2 Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van verhuurders die een bemiddelingsovereenkomst met ons aangaan:
(a) Naam
(b) Privéadres
(c) Verhuur van vakantiehuis
(d) E-mail
(e) Telefoon
(f) Bank
(g) Antwoorden op vragen van tevredenheidsonderzoeken


2.3 Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van huurders die een vakantiehuis huren via Sol og Strand:
(a) Naam
(b) Adres
(c) Nationaliteit
(d) Telefoon
(e) Betalingsgegevens
(f) IP-adres
(g) Beoordelingen uit gastenboeken

3. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

3.1 Wij verwerken de bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
(a) Bemiddeling bij de verhuur van vakantiehuizen en de noodzakelijke administratie in dit verband
(b) Uitvoering van de overeenkomst met u en de vrijwaring van uw rechten in dit verband
(c) Inzicht in en verbetering van de relaties met verhuurders en huurders met betrekking tot de verhuur- en huurervaring
(d) Gerichte marketing inclusief retargeting, profilering en verzending van nieuwsbrieven
(e) Optimalisatie van de gebruikerservaring en de functies voor bezoekers aan onze website

4. WETTELIJKE BASIS VOOR DE VERWERKING

4.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de voornoemde doeleinden op basis van verschillende rechtsgronden voor verwerking.

(a) Toestemming: Sol og Strand vraagt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u zich voor onze nieuwsbrief aanmeldt.
(b) Noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarvan u deel uitmaakt: Sol og Strand verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de overeenkomst voor de huur van een vakantiehuis met u als huurder alsook van de bemiddelingsovereenkomst met u als verhuurder.
(c) Noodzakelijk voor de uitvoering van de wettelijke verplichting: Sol og Strand verwerkt uw persoonsgegevens gerelateerd aan de betaling met betrekking tot de huurovereenkomst met u als huurder en de bemiddelingsovereenkomst met u als verhuurder om te voldoen aan de wettelijke vereisten op boekhoudkundig en financieel vlak.
(d) Rechtmatig belang: Sol og Strand verwerkt uw persoonsgegevens om de gebruikerservaring en de functies op onze website te optimaliseren, gerichte marketing te voeren, tevredenheidsonderzoeken te voeren, contractuele relaties aan te gaan en te beheren, alsook om uw rechten en eigen veiligheid te vrijwaren, met inbegrip van het voorkomen van fraude, op basis van onze legitieme zakelijke belangen.

4.2 U hebt zonder meer het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Verder hebt u ook het recht om uw eerder verleende toestemming in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen gevolgen voor de wettelijke verwerking van persoonsgegevens voorafgaand aan de herroeping, net zoals wij uw persoonsgegevens kunnen blijven verwerken op basis van een andere rechtsgrondslag, behalve voor direct marketing.


4.3 Als u bezwaar indient tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op basis van onze legitieme belangen werden verwerkt, zullen wij de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden meteen stopzetten.


5. GEBRUIK VAN DERDEN

5.1 De gegevens kunnen overgedragen worden naar externe partners, die de informatie dan voor ons verwerken. We doen een beroep op externe partners voor onder andere de technische werking van en aanpassingen aan de website, de verzending van nieuwsbrieven en gerichte marketing, inclusief retargeting, alsook voor uw beoordeling van ons bedrijf en onze diensten. Wanneer u bijvoorbeeld via een door ons bezorgde link ons bedrijf en onze diensten beoordeelt op TrustPilot, wordt informatie over uw naam en klantnummer aan TrustPilot bekendgemaakt om uw klantrelatie met ons te verifiëren. Wanneer u iets in ons gastenboek noteert, kan u er bewust voor kiezen dat uw naam op de website wordt gepubliceerd. Deze bedrijven zijn gegevensverwerkers die volgens onze instructies werken en zij verwerken gegevens waarvoor wij de verwerkingsverantwoordelijke zijn. De gegevensverwerkers mogen de gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan de uitvoering van met ons aangegane overeenkomsten en zijn gebonden aan hun verplichting om hiermee vertrouwelijk om te gaan. We hebben schriftelijke overeenkomsten voor gegevensverwerking afgesloten met alle gegevensverwerkers die persoonsgegevens in onze naam verwerken.


5.2 Sol og Strand doet een beroep op twee gegevensverwerkers die buiten de EU gevestigd zijn (Google en Facebook). Wij hebben met hen overeenkomsten voor gegevensverwerking afgesloten op basis van de meest recente goedgekeurde standaardcontractclausules (SCC’s).


5.3 Sol og Strand geeft uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mail, telefoonnummer, boekingsnummer) door aan Tryg Forsikring. Tryg Forsikring verzekert onze huurders in geval van annulering, verbreking, burgerlijke aansprakelijkheid en medische hulp. Tryg Forsikring is onafhankelijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u dan ook aan hun privacyverklaring te lezen.


5.4 Als huurder zullen uw naam en nationaliteit worden bekendgemaakt op de login van de eigenaar van het vakantiehuis.

6. OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

6.1 Persoonsgegevens die werden verzameld met betrekking tot uw gebruik van de website worden ten laatste 1 jaar nadat u voor het laatst de website hebt bezocht, verwijderd/geanonimiseerd.

6.2 Persoonsgegevens die werden verzameld bij uw aanmelding op onze nieuwsbrief worden verwijderd/geanonimiseerd wanneer u uw toestemming voor de nieuwsbrief intrekt, tenzij er een andere grondslag bestaat voor de verwerking van de gegevens.

6.3 Persoonsgegevens die werden verzameld in verband met de huurovereenkomst, zullen in principe 5 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de transactie heeft plaatsgevonden, worden verwijderd/geanonimiseerd. Persoonsgegevens kunnen echter voor een langere periode worden bewaard wanneer we daartoe een legitieme behoefte hebben, bijv. wanneer dat noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, of wanneer bewaring noodzakelijk is om aan wettelijke vereisten te kunnen voldoen. Boekhoudkundig materiaal wordt 5 jaar tot het einde van een boekjaar bewaard om te voldoen aan de eisen van de Boekhoudwet.

6.4 Persoonsgegevens die werden verzameld in verband met de bemiddelingsovereenkomst, zullen in principe 3 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de bemiddelingsovereenkomst is verstreken, worden verwijderd/geanonimiseerd. Persoonsgegevens kunnen echter voor een langere periode worden bewaard wanneer we daartoe een legitieme behoefte hebben, bijv. wanneer dat noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, of wanneer bewaring noodzakelijk is om aan wettelijke vereisten te kunnen voldoen. Boekhoudkundig materiaal wordt 5 jaar tot het einde van een boekjaar bewaard om te voldoen aan de eisen van de Boekhoudwet.

7. UW RECHTEN

7.1 U geniet de volgende rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

(a) U hebt het recht om inzage te vragen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken alsook een aantal bijkomende gegevens.
(b) U hebt het recht om eventuele foutieve persoonsgegevens over u te laten corrigeren.
(c) In bijzondere gevallen hebt u het recht om persoonsgegevens over u eerder te laten wissen dan het ogenblik waarop wij ze volgens de algemene bepalingen zouden wissen.
(d) In bepaalde gevallen hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Als u het recht hebt om de verwerking te laten beperken, mogen wij nadien alleen nog persoonsgegevens verwerken (tenzij voor opslag) met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of ter bescherming van een persoon of belangrijke algemene belangen.
(e) In bepaalde gevallen hebt u het recht om bezwaar in te dienen tegen onze anderszins rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Verder kunt u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.
(f) In bepaalde gevallen hebt u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, en om deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen.

8. CONTACTGEGEVENS

8.1 Wenst u uw rechten uit te oefenen of heeft u vragen over onze verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met ons via: data@sologstrand.dk
Gelieve bij uw verzoek het volgende te vermelden: uw volledige naam, gebruikersnaam, e-mailadres en klantnummer die bij de aanmelding werden gebruikt en andere informatie die we nodig hebben om uw aanvraag te kunnen behandelen.

8.2 Wenst u een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens? Gelieve deze dan te sturen naar de Deens gegevensbeschermingsautoriteit, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk, tel.: +45 33 19 32 00.

9. KENNISGEVING VAN WIJZIGING VAN DIT PRIVACYBELEID

9.1 Als wij wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid, gebeurt dat op de website waar dit Privacybeleid zich bevindt. Het behoort tot uw eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van wijzigingen aan het Privacybeleid. Als de wijzigingen uw toestemming vereisen of gebaseerd zijn op een wijziging in de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen wij u in voorkomend geval een aanvullende, afzonderlijke kennisgeving waarin wij uw toestemming vragen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevens.